21.06.2019

Warto pomagać!

Szkoła Podstawowa nr 2 chętnie angażuje się w działania, które przynoszą

korzyści środowisku, ale i społeczeństwu.

Przez cały rok szkolny ucznio­wie gro­ma­dzili zużyte bate­rie w ramach akcji

„Edu­ku­jemy – Poma­gamy”. Zgro­ma­dzone bate­rie zostały już prze­ka­zane

do REBA- orga­ni­za­cji wyspe­cja­li­zo­wa­nej w odzy­ski­wa­nie surow­ców wtór­nych.

Insty­tu­cja ta wspiera rów­nież Sto­wa­rzy­sze­nie „Po Pierw­sze Rodzina”, które

pomaga dzie­ciom nie­peł­no­spraw­nym z przy­czyn neu­ro­lo­gicz­nych. Dzięki tego

typu akcjom poszko­do­wane dzieci zyskają dodat­kowe fun­du­sze na reha­bi­li­ta­cję

i edu­ka­cję. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w zbiórkę!

Wasza pomoc jest bez­cenna!

3
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 7
  • 15
Komentarze