20.06.2018

Spotkanie z pisarką

6.06.2018r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu odbyło się

spotkanie autorskie z pisarką i poetką Joanną Papuzińską.

Ucz­nio­wie z klasy III a SP 2 z wiel­kim prze­ję­ciem wzięli w nim udział, prze­cież

dobrze znali lek­turę " Nasza mama cza­ro­dziejka” i inne utwory pisarki.

Na spo­tka­niu dzieci słu­chały wier­szy czy­ta­nych przez samą J. Papu­ziń­ską,

zada­wały pyta­nia doty­czące twór­czo­ści autorki oraz przed­sta­wiły krótki popis

arty­styczny. Na zakoń­cze­nie sym­pa­tycz­nego spo­tka­nia autorka wpi­sy­wała

dedy­ka­cje do ksią­żek.