21.04.2018

Recytatorskie potyczki

11 kwietnia odbył się finał XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Osiem­na­stu mło­dych recy­ta­to­rów bawiło publicz­ność Gmin­nego Ośrodka Kul­tury

w Sie­kier­czy­nie, mie­rząc się z twór­czo­ścią zna­nych i lubia­nych poetów pol­skich.

Szkołę Pod­sta­wową nr 2 w Luba­niu repre­zen­to­wała uczen­nica klasy I b – Maja

Witwicka. Utwór Juliana Tuwima, pt., Spóź­niony sło­wik” w inter­pre­ta­cji Mai

bar­dzo spodo­bał się sza­now­nemu jury, które przy­znało pierw­szo­kla­si­stce

I miej­sce.

Gra­tu­lu­jemy Mai i jej Rodzi­com zwy­cię­stwa oraz życzymy kolej­nych suk­ce­sów!

 Multimedia
 
Multimedia
Multimedia
Multimedia
MAJA WTWICKA
SP2 W LUBANIU
I MIEJSCE
Multimedia
Multimedia
 
Multimedia
Multimedia
 
 
 
 

 

19
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 5
  • 9
Komentarze