27.12.2018

Pierwszoklasiści z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu

W ramach projektu edukacji regionalnej „Lubię Lubań”, lubańscy funkcjonariusze

gościli uczniów kl.1a SP2 w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Uczniowie

zapoznali się z pracą policjantów. Poznali też zasady szeroko pojętego

bezpieczeństwa.

Pierw­szo­kla­si­ści przy­glą­dali się pracy poli­cjan­tów z poszcze­gól­nych wydzia­łów.

Zoba­czyli, jak wygląda sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia oraz sala odpraw do poli­cyj­nej

służby. Dzieci wzięły także udział w pre­lek­cji. Dowie­działy się, jak bez­piecz­nie

korzy­stać z drogi oraz poznały zasady pra­wi­dło­wego prze­cho­dze­nia przez

przej­ścia dla pie­szych. Zro­zu­miały także, dla­czego tak ważne jest uży­wa­nie

kasku ochron­nego pod­czas jazdy rowe­rem czy na rol­kach. Nie mogło także

zabrak­nąć infor­ma­cji o koniecz­no­ści uży­wa­nia odpo­wied­niego ozna­ko­wa­nia

na odzieży po zmroku.

W ramach akcji „Świeć przy­kła­dem” każde z dzieci otrzy­mało drobny upo­mi­nek

– odbla­ski. Przy­go­to­wane przez funk­cjo­na­riu­szy atrak­cje dla uczniów wywo­łały

uśmiech i zado­wo­le­nie na buziach dzieci oraz ich opie­kuna.