05.06.2018

Karta rowerowa w SP2 – egzamin zaliczony

28 maja br., w SP2, zakończyły się zmagania uczniów, którzy przystąpili

do egzaminów na kartę rowerową.

Ostat­nim eta­pem, który nale­żało zali­czyć, była prak­tyczna jazda rowe­rem

po wyzna­czo­nym torze egza­mi­na­cyj­nym.

Tego­rocz­nymi,, mło­dymi cykli­stami” z pierw­szym małym pra­wem jazdy,

czyli kartą rowe­rową zostali: Ali­cja Dobrzań­ska, Tomasz Wysocki, Alek­san­der

Kozina, Bar­tło­miej Piwo­war­ski, Krzysz­tof Wro­necki, Wik­tor Trza­skacz.

Gra­tu­lu­jemy oraz życzymy uda­nych i wspa­nia­łych wycie­czek rowe­ro­wych!