21.10.2019

Ogólnopolski Konkurs SKO

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Technicznym „Świąteczny prezent dla Lokatki".

 

img

Cele konkursu:

• promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności.

• rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
z całej Polski, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

I kategoria – uczniowie klas I-III

II kategoria – uczniowie klas IV-VIII

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej prezent świąteczny dla Lokatki. Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO.

 

Technika wykonania pracy jest dowolna - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., format A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 

 

Prace należy dostarczyć do 12 listopada 2019 r.

do opiekuna SKO – Pani Agaty Rekiel

 

img

 

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy

- nazwę i adres placówki oświatowej.

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołują Organizatorzy konkursu.

Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane
i nagrodzone I, II, III miejsce.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6 grudnia.

Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora
w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora. 

 

…………………………………………………………….                             (podpis rodzica/opiekuna) 

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!!!

NIE ZAWIEDŹ LOKATKI ;)

img

 

 

 

6
Dodaj Komentarz
  • 29
  • 24
  • 23
Komentarze