04.04.2018

Ekologiczna torba na zakupy dla Lokatki

Ogólnopolski Konkurs SKO

 

SKO przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie oraz 1 Oddział PKO BP w Szprotawie

zaprasza zaprzyjaźnione Blogi do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO

klasy 1 - 3

„Zaprojektuj ekologiczną torbę na zakupy dla Lokatki” 

klasy 4 - 6

"Wykonaj ekologiczną torbę na zakupy  dla Lokatki” 

Cele konkursu:

·kształcenie zdolności manualnych z wykorzystaniem surowców wtórnych i naturalnych;

·rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów;

·kształtowanie u dzieci poczucia dumy z działań twórczych;

·stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu;

·uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;

·promowanie zachowań ekologicznych.

Zasady konkursu:

· technika wykonania prac konkursowych dla klas 1- 3 dowolna;

w pracy należy użyć surowców wtórnych lub naturalnych,

format pracy A4,  forma pracy –płaska,

na każdej pracy powinno być zamieszczone logo SKO 

· technika wykonania prac konkursowych dla klas 4 - 6 dowolna

– prace muszą być przestrzenne i wykonane z surowców wtórnych lub naturalnych,

na pracy powinno być zamieszczone logo SKO 

· jeden uczeń może wykonać na konkurs jedną pracę;

· do pracy należy dołączyć zgodę/ oświadczenie (załącznik nr 1);  

· każda praca musi być opisana w następujący sposób: 

1) imię i nazwisko oraz klasa ucznia, pełna nazwa i adres szkoły uczestnika;

2) imię i nazwisko opiekuna SKO z ramienia szkoły,

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

· klasy 1-3 szkoły podstawowej 

· klasy 4- 6 szkoły podstawowej

· przy ocenie będzie brane pod uwagę:   

zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne, 

estetyka wykonania pracy,  użycie surowców wtórnych i naturalnych.

 

·termin nadsyłania prac upływa 27 kwietnia 2018r. (decyduje data stempla pocztowego)

 Prace należy przesłać adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego

ul. Sobieskiego 58

67-300  Szprotawa

Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs SKO"

Oświadczenie (załącznik nr 1)

 Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych.             

W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

…………………………………………………………….

             (podpis opiekuna)

Prace możecie przynosić do szkoły  do 23 kwietnia 2018 r.

img

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

126
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 1
  • 5
Komentarze