07.11.2018

Zapraszamy do udziału

listopad 2018

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie wspólnie z 1. Oddziałem PKO BP w

Szprotawie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO. 

Prawidłowych zachowań na drodze uczymy się od najmłodszych lat. Idąc do szkoły czy wracając z niej, jadąc na rowerową wycieczkę czy podróżując samochodem musimy przestrzegać określonych zasad i stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Zapraszamy Was zatem do stworzenia opowiadania w formie komiksu pt.

Z Lokatką bezpiecznie na drodze”

Znalezione obrazy dla zapytania lokatka

Zasady konkursu.

 Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie komiksu zasad  promujących bezpieczne zachowanie się na drodze oraz wskazówek jak poradzić sobie z zagrożeniami i trudnościami, które możemy napotkać podczas korzystania z drogi.

Znalezione obrazy dla zapytania lokatka

   Celem Konkursu jest:

· rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,

· poszerzenie wiedzy wśród uczniów na temat znajomości znaków drogowych, przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

· poszerzenie wiedzy wśród uczniów na temat zagrożeń i niebezpieczeństw istniejących na drogach oraz  zrozumienie ich przyczyn,

· rozwijanie wyobraźni dziecka,

· zabawa i nauka przy tworzeniu komiksu,

· pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży

 Znalezione obrazy dla zapytania lokatka

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

· I grupa wiekowa – uczniowie kl. II-III

· II grupa wiekowa -  uczniowie kl. IV-VI

Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość.

  W pracy należy zamieścić postać Lokatki, jako jednej z bohaterek.

 Komiks należy przesłać w formie papierowej.

Format pracy: kartki A4 (prosimy zapełniać tylko jedną stronę kartki).

Grupa I - od 1 do 4 stron

Grupa II - od 5 do 10 stron

 Technika wykonania pracy: dowolna

Komiks musi być pracą własnego pomysłu, wykonaną samodzielnie, niepublikowaną  i nienagrodzoną w innych  konkursach. Niedopuszczalne jest kopiowanie, powielanie istniejących już prac.

Znalezione obrazy dla zapytania lokatka

 Pracę należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego

ul. Sobieskiego 58

67-300 Szprotawa

z dopiskiem „Konkurs SKO”

             do 6 grudnia 2018 roku, liczy się data stempla pocztowego.

 Znalezione obrazy dla zapytania lokatka

Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, w skład którego wejdzie pracownik Banku PKO BP w Szprotawie, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego z SP2 w Szprotawie dokona oceny przesłanych prac konkursowych i przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej .

Przy ocenie będzie brane pod uwagę: zgodność z tematem, atrakcyjność fabuły komiksu, walory artystyczne, estetyka wykonania pracy oraz włączenie do treści postaci Lokatki.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2018r. na blogu Dwójka Szprotawa

 Nadesłane prace powinny zawierać – dołączone na dodatkowej kartce:

· imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu;

· nazwę i dokładny adres placówki;

· imię i nazwisko opiekuna SKO;

 · podpisane oświadczenie (załącznik nr 1)

Prace niezawierające opisów oraz oświadczeń/zgód nie będą podlegały ocenie.

                                                       Oświadczenie (załącznik nr 1)

 Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości ……………………………………………………………............ (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych.      

Nadto udzielam  nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb Organizatora Konkursu min. utworzenia zbiorczej publikacji, promocji SKO. Zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora.

W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

                                                                                                                …………………………………………………………….                                                                                                                         (podpis rodzica)

 Organizator nie zwraca nadesłanych do konkursu prac. Prace przechodzą na własność Organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WAS DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

75
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 6
  • 5
Komentarze