10.10.2017

Zaprojektuj breloczek z logo SKO

To temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego.

Zapraszamy do udziału 

 

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

organizowanym przez Szkołę Podstawową

im. Lotników Alianckich w Iłowej

oraz I Oddział PKO BP Żaganiu.      

Cele:

- promowanie działalności SKO,
- rozwijanie kreatywności oraz  talentów uczniów, m.in. plastycznych, technicznych,
- kształcenie zdrowej rywalizacji wśród uczestników konkursu,

Termin nadsyłania prac - 06.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego, prace nadesłane po terminie nie będą oceniane) na adres:     

Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich

ul. Piaskowa 2

68-120 Iłowa

z dopiskiem KONKURS SKO

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VI szkół podstawowych.
 2. Każdy praca musi być pracą oryginalną, wykonaną według własnego projektu i  własnoręcznie.
 3. Może to być praca przestrzenna bądź wykonana na kartce o formacie A4
 4. Technika wykonania  prac dowolna.      
 5. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 6. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.
 7. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).
 8. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu –SP Iłowa  oraz PKO BP w Żaganiu i nie będą odsyłane.
 9. Każda praca powinna posiadać na odwrocie oświadczenie (poniżej) i metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
 10. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce ( z każdej kategorii wiekowej I- III, IV-VI)  oraz wyróżnienia.
 11. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.
 12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
 13. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej:

www.szkolneblogi.pl/blogi/spilowa

Oświadczenie (załącznik 1)

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……………………………………. (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie Pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

…………………………………………………………….

(podpis opiekuna)

55
Dodaj Komentarz
 • 10
 • 8
 • 3
Komentarze