Dodaj Komentarz
 • 17
 • 12
 • 15
Komentarze
 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 77.115.xxx.xxx
 • 83.20.xxx.xxx
  2019-08-01 11:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ☆┌─┐ ─┐☆
   │▒│/ ▒/
   │▒│/▒/
   │▒/ ▒/─┬─┐
   │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PoZdRoWiOnKa
  │▒┌──┘▒▒▒│♫ ♫
  └┐▒▒▒▒▒▒┌┘
   └┐▒▒▒▒┌┘

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-08-01 11:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ☆┌─┐ ─┐☆
   │▒│/ ▒/
   │▒│/▒/
   │▒/ ▒/─┬─┐
   │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PoZdRoWiOnKa
  │▒┌──┘▒▒▒│♫ ♫
  └┐▒▒▒▒▒▒┌┘
   └┐▒▒▒▒┌┘

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-08-01 11:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ☆┌─┐ ─┐☆
   │▒│/ ▒/
   │▒│/▒/
   │▒/ ▒/─┬─┐
   │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PoZdRoWiOnKa
  │▒┌──┘▒▒▒│♫ ♫
  └┐▒▒▒▒▒▒┌┘
   └┐▒▒▒▒┌┘

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-08-01 11:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ☆┌─┐ ─┐☆
   │▒│/ ▒/
   │▒│/▒/
   │▒/ ▒/─┬─┐
   │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PoZdRoWiOnKa
  │▒┌──┘▒▒▒│♫ ♫
  └┐▒▒▒▒▒▒┌┘
   └┐▒▒▒▒┌┘

 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2019-07-04 09:57 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Miłego dnia

 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2019-07-04 09:57 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Miłego dnia

 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2019-07-04 09:57 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Miłego dnia

 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
  2019-07-03 21:41 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
  2019-07-03 21:41 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
  2019-07-03 21:41 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • mm
  mm
  83.20.xxx.xxx
  2019-07-03 10:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  $$$___$$$____(* " " *)
  $$$$$_$$$$$_(")(='o'= )
  $$$$$$$$$$$__/´,, `´,,(,,)
  __$$$$$$$____)........(
  ____$$$_____(,,,,)^(,,,,)
  _____$¦ŻYCZĘ PIĘKNEGO DNIA¦
  ___$$$___$$$____(* " " *)
  __$$$$$_$$

 • mm
  mm
  83.20.xxx.xxx
  2019-07-03 10:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  $$$___$$$____(* " " *)
  $$$$$_$$$$$_(")(='o'= )
  $$$$$$$$$$$__/´,, `´,,(,,)
  __$$$$$$$____)........(
  ____$$$_____(,,,,)^(,,,,)
  _____$¦ŻYCZĘ PIĘKNEGO DNIA¦
  ___$$$___$$$____(* " " *)
  __$$$$$_$$

 • mm
  mm
  83.20.xxx.xxx
  2019-07-03 10:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  $$$___$$$____(* " " *)
  $$$$$_$$$$$_(")(='o'= )
  $$$$$$$$$$$__/´,, `´,,(,,)
  __$$$$$$$____)........(
  ____$$$_____(,,,,)^(,,,,)
  _____$¦ŻYCZĘ PIĘKNEGO DNIA¦
  ___$$$___$$$____(* " " *)
  __$$$$$_$$

 • jola
  jola
  83.20.xxx.xxx
  2019-07-02 18:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  .......()\"\"\"()
  ....... .(..*o*..)
  .......-(,,)- -(,,)- **DZIEŃ DOBRY**
  _______ |\___.|\
  _______ |)\___|)\
  _______ |)_\_..|)_\
  _______ |)__\..|)__\
  ___ (\'/)_|)___\|)___\
  __("('o')")|)____\____\
  ___(")(")_|)_____\____\_,
  __\_____ ___________ _/
  ___\________________/
  .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-07-02 13:16 | Temat: s
  ODPOWIEDZ

  __________________$$$$$
  _______________$$$$$__$$
  __________$$$$__$$$$___$$
  ______$$$___$$$$________$$
  ___$$$_$$$$______________$$$$$$$
  $$$_$$$$______________$$____$$$
  $$$$_______________$$$____$$$
  $$_______________$$$____$$$
  $$____________$$$_____$$$
  _$$________$$$$____$$$$
  __$$____$$$_____$$$$
  ___$$_$$$$___$$$$
  ____$$_____$$$$
  __$$_____$$$$
  $$____$$$$ )))))))________(((((((((
  $$_$$$$
  $$$$$___$$$$$___________$$$$$
  _______$$$$$$$_________$$$$$$$
  _______$$$$$$$_________$$$$$$$
  ________$$$$$___________$$$$$

  _$$$$$_______________________$$$$$
  __$$$$$$___________________$$$$$$$
  ___$$$$$$$_______________$$$$$$$
  ______$$$$$$___________$$$$$$
  _________$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-07-02 13:16 | Temat: s
  ODPOWIEDZ

  __________________$$$$$
  _______________$$$$$__$$
  __________$$$$__$$$$___$$
  ______$$$___$$$$________$$
  ___$$$_$$$$______________$$$$$$$
  $$$_$$$$______________$$____$$$
  $$$$_______________$$$____$$$
  $$_______________$$$____$$$
  $$____________$$$_____$$$
  _$$________$$$$____$$$$
  __$$____$$$_____$$$$
  ___$$_$$$$___$$$$
  ____$$_____$$$$
  __$$_____$$$$
  $$____$$$$ )))))))________(((((((((
  $$_$$$$
  $$$$$___$$$$$___________$$$$$
  _______$$$$$$$_________$$$$$$$
  _______$$$$$$$_________$$$$$$$
  ________$$$$$___________$$$$$

  _$$$$$_______________________$$$$$
  __$$$$$$___________________$$$$$$$
  ___$$$$$$$_______________$$$$$$$
  ______$$$$$$___________$$$$$$
  _________$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:07 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:07 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-30 12:06 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  (\(\........................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ......('.'=)
  o( (")(")...............('')('') )o

  (\(\..................../)/)
  (='.')……BEZ…..('.'=)
  o( (")(")...........('')('') )o

  (\(\............................./)/)
  (='.')..…UŚMIECHU… ('.'=)
  o( (")(").................('')(''))o

  (\(\................../)/)
  (='.')…..TO…..('.'=)
  o( (")(")..........('')('') )o

  (\(\......................../)/)
  (='.')…...DZIEŃ.....('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o

  (\(\........................./)/)
  (='.')..STRACONY...('.'=)
  o( (")(")..............('')('') )o
  POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

 • xx
  xx
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 22:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ______(♥✿♥)♥✿♥
  ____(♥✿♥)
  __ (♥✿♥)--__ (❀)_ººººº_(❀)
  _ (♥✿♥)--_ (❀)(❀)(●̮̮̃●̃)(❀)(❀)
  _ (♥✿♥)--_ _(❀)(❀)▒(❀)(❀)
  __(♥✿♥)---_ __(❀)▒▒▒(❀)
  __ (♥✿♥)--__ __(▒▒▒▒▒)
  ____(♥ ✿♥)-
  ______(♥✿♥)
  ________(♥✿)♥

 • xx
  xx
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 22:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ______(♥✿♥)♥✿♥
  ____(♥✿♥)
  __ (♥✿♥)--__ (❀)_ººººº_(❀)
  _ (♥✿♥)--_ (❀)(❀)(●̮̮̃●̃)(❀)(❀)
  _ (♥✿♥)--_ _(❀)(❀)▒(❀)(❀)
  __(♥✿♥)---_ __(❀)▒▒▒(❀)
  __ (♥✿♥)--__ __(▒▒▒▒▒)
  ____(♥ ✿♥)-
  ______(♥✿♥)
  ________(♥✿)♥

 • xx
  xx
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 22:03 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ______(♥✿♥)♥✿♥
  ____(♥✿♥)
  __ (♥✿♥)--__ (❀)_ººººº_(❀)
  _ (♥✿♥)--_ (❀)(❀)(●̮̮̃●̃)(❀)(❀)
  _ (♥✿♥)--_ _(❀)(❀)▒(❀)(❀)
  __(♥✿♥)---_ __(❀)▒▒▒(❀)
  __ (♥✿♥)--__ __(▒▒▒▒▒)
  ____(♥ ✿♥)-
  ______(♥✿♥)
  ________(♥✿)♥

 • wiki
  wiki
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 18:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ✿ [̲̅M̲̅] ❀
  ،،❤ [̲̅I̲̅] ✿
  ،،،،❀ [̲̅Ł] ❤
  ،،،،،،✿ [̲̅E̲̅] ❀
  ،،،،،،،،✰ [̲̅G̲̅] ✿
  ،،،،،،،،،،❀ [̲̅O̲̅] ✰

  ✿ [̲̅D̲̅] ❀
  ،،❤ [̲̅Z̲̅] ✿
  ،،،،❀ [̲̅I̲̅] ❤
  ،،،،،،✿ [̲̅O̲̅] ❀
  ،،،،،،،،✰ [̲̅N̲̅] ✿
  ،،،،،،،،،،❀ [̲̅K̲̅] ✰
  ،،،،،،،،،،،،✿ [̲̅A̲̅]

 • wiki
  wiki
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 18:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ✿ [̲̅M̲̅] ❀
  ،،❤ [̲̅I̲̅] ✿
  ،،،،❀ [̲̅Ł] ❤
  ،،،،،،✿ [̲̅E̲̅] ❀
  ،،،،،،،،✰ [̲̅G̲̅] ✿
  ،،،،،،،،،،❀ [̲̅O̲̅] ✰

  ✿ [̲̅D̲̅] ❀
  ،،❤ [̲̅Z̲̅] ✿
  ،،،،❀ [̲̅I̲̅] ❤
  ،،،،،،✿ [̲̅O̲̅] ❀
  ،،،،،،،،✰ [̲̅N̲̅] ✿
  ،،،،،،،،،،❀ [̲̅K̲̅] ✰
  ،،،،،،،،،،،،✿ [̲̅A̲̅]

 • julka
  julka
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-29 09:14 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ...,•*'¯*•.
  ...*•-•* ..)
  ……. .•*
  ........ Dzień dobry !!!
  …. .•* ........ .•*¯¯*•.

  __♫♥♫_____♫♥♫_____ __♫♥____♫♥♫_____♥♫__ __♫♥______♥_____♥♫__ ___♫♥___________♥♫___ _____♫♥______♥♫_____ _______♫♥__♥♫_______ __________♥______

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-28 14:24 | Temat: s
  ODPOWIEDZ

  .......((((_,»*—*«?»*—*«,_))))
  ((_,»*—**—*«,_))?((_,»*—**—*«,_))
  ------ŻYCZĘ WSPANIAŁEGO DNIA-----
  ((_,»*—**—*«,_))?((_,»*—**—*«,_))
  .........((((_,»*—*«?»*—*«,_))))

 • 83.20.xxx.xxx
  2019-06-28 14:24 | Temat: s
  ODPOWIEDZ

  .......((((_,»*—*«?»*—*«,_))))
  ((_,»*—**—*«,_))?((_,»*—**—*«,_))
  ------ŻYCZĘ WSPANIAŁEGO DNIA-----
  ((_,»*—**—*«,_))?((_,»*—**—*«,_))
  .........((((_,»*—*«?»*—*«,_))))

 • AlaskoORZYSZ
  AlaskoORZYSZ
  5.173.xxx.xxx
  2019-06-28 11:54 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Super wakacyjne rebusy👍Pozdrawiamy cieplutko i na Mazury zapraszamy 🤗

 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • Mirka
  Mirka
  83.20.xxx.xxx
  2019-06-28 08:29 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Fajna zabawa

 • 77.115.xxx.xxx