Dodaj Komentarz
 • 31
 • 27
 • 0
Komentarze
 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 83.23.xxx.xxx
  2020-07-03 21:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  11111111111(¯`v´¯)11111111111
  1111111111 (¯`(●)´¯)111111111111
  11111¶1¶1¶1 (_.^._) 1¶1¶1¶111111
  11¶´´´´´´´´¶11111¶´´´´´´´¶1111
  1¶´´(¯`v´¯)´´ ¶1¶´´´(¯`v´¯)´´¶11
  1¶´(¯`(●)´¯)´´´¶´´´(¯`(●)´¯)´´ ¶1
  1¶´´(_.^._)´´´´´´´´´(_.^._) ´´ ¶1
  11¶´´´´´´POZDRAWIAM,, ´´´´ ¶11
  111¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶111
  11111¶´´´´´´(¯`v´¯)´´´´´ ¶11111
  1111111¶´´´(¯`(●)´¯)´´´¶1111111
  111111111¶´´(_.^._)´´¶111111111
  111111111111¶´´´´¶111(¯`v´¯)111
  1111111111111¶´´¶111(¯`(●)´¯)11
  11(¯`v´¯)111111¶11111 (_.^._)111
  1(¯`(●)´¯)11111111¶¶¶¶111111111
  11(_.^._)1111111¶¶´´´´¶¶¶´11111
  111111¶¶¶1111¶¶´´´´´´´´¶¶´1111
  111¶¶¶´´´¶¶11¶´´´´´´´´´´¶¶´111
  1¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´11
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´´´¶¶´11
  ¶´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´1
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶1¶¶¶´´´´¶¶¶11¶¶1
  1¶¶´´´´´´´´¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶1
  11¶¶´´´´´¶¶¶´1111111111111111¶
  11¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶
  11¶11111111111111111111111111¶
  1¶¶1111111111111111111111111¶¶
  1¶¶111111111111111111¶¶1111¶¶1
  11¶¶111¶¶11111111111¶¶111¶¶¶´1
  111¶¶11111¶¶¶¶¶1111¶¶1¶¶¶¶¶´11
  11111¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´11111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶´1111111111
  11111111111(¯`v´¯)1111111111111
  1111111111(¯`(●)´¯)111111111111
  11111111111(_.^._)1111111111 11

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:25 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • 79.186.xxx.xxx
  2020-06-24 15:24 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ¸.•´
  ¸♥¸.•*´இڿڰۣ Radosnego

  ,,`•இڿڰۣ--dnia

  `•.¸.•´----இڿڰۣ życzę. :

 • Vk
  Vk
  188.146.xxx.xxx
 • Inga
  Inga
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-24 14:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ❤️ৡৣ•*””*°•..(¯`v´¯)
                 •*””*°•.....`•ৡৣ❤️ৡৣ
  `  ▃▅▅▃   ▃▅▅▃  ▅▃ `.
    ||][|] [|][|| ||][|] [|][|| |[][]|_ḽḽ
    |_______| |_______ | |_____D
    (@)-(@)⋞⋟(@)-(@)⋞⋟(@)(@)|◣

 • Inga
  Inga
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-24 14:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ❤️ৡৣ•*””*°•..(¯`v´¯)
                 •*””*°•.....`•ৡৣ❤️ৡৣ
  `  ▃▅▅▃   ▃▅▅▃  ▅▃ `.
    ||][|] [|][|| ||][|] [|][|| |[][]|_ḽḽ
    |_______| |_______ | |_____D
    (@)-(@)⋞⋟(@)-(@)⋞⋟(@)(@)|◣

 • Inga
  Inga
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-24 14:40 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ❤️ৡৣ•*””*°•..(¯`v´¯)
                 •*””*°•.....`•ৡৣ❤️ৡৣ
  `  ▃▅▅▃   ▃▅▅▃  ▅▃ `.
    ||][|] [|][|| ||][|] [|][|| |[][]|_ḽḽ
    |_______| |_______ | |_____D
    (@)-(@)⋞⋟(@)-(@)⋞⋟(@)(@)|◣

 • Wiki
  Wiki
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-23 23:20 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🌼════════🌼🌷Spokojnej nocy 🌼🌼════════🌼🌷
  🌼════════🌼ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ

 • Wiki
  Wiki
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-23 23:20 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🌼════════🌼🌷Spokojnej nocy 🌼🌼════════🌼🌷
  🌼════════🌼ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ

 • Wiki
  Wiki
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-23 23:20 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🌼════════🌼🌷Spokojnej nocy 🌼🌼════════🌼🌷
  🌼════════🌼ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ ☀️,҉, ܓ

 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  37.47.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2020-01-21 10:12 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam szkole wśród debow

 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2020-01-21 10:12 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam szkole wśród debow

 • A R
  A R
  37.47.xxx.xxx
  2020-01-21 10:12 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam szkole wśród debow

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • AR
  AR
  83.23.xxx.xxx
 • gość
  gość
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-18 18:32 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *MILUTKIEGO**
  ¸.•´¸.•*´¨)WIECZORU

  __________ ~**~
  __________ Є •• Э
  __________ (_♥_)
  _________ ©©©©
  _______@©©©©©@
  _________ ©©©©
  ___________|| ||
  _________ (_) (_)

 • gość
  gość
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-18 18:31 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *MILUTKIEGO**
  ¸.•´¸.•*´¨)WIECZORU

  __________ ~**~
  __________ Є •• Э
  __________ (_♥_)
  _________ ©©©©
  _______@©©©©©@
  _________ ©©©©
  ___________|| ||
  _________ (_) (_)

 • gość
  gość
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-18 18:31 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *MILUTKIEGO**
  ¸.•´¸.•*´¨)WIECZORU

  __________ ~**~
  __________ Є •• Э
  __________ (_♥_)
  _________ ©©©©
  _______@©©©©©@
  _________ ©©©©
  ___________|| ||
  _________ (_) (_)

 • gość
  gość
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-18 18:31 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  *MILUTKIEGO**
  ¸.•´¸.•*´¨)WIECZORU

  __________ ~**~
  __________ Є •• Э
  __________ (_♥_)
  _________ ©©©©
  _______@©©©©©@
  _________ ©©©©
  ___________|| ||
  _________ (_) (_)

 • spswierze
  spswierze
  5.184.xxx.xxx
  2020-01-17 15:21 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Odwiedzamy i serdecznie pozdrawiamy!

 • 20 Legnica
  20 Legnica
  78.8.xxx.xxx
 • Daniszek
  Daniszek
  194.28.xxx.xxx
  2020-01-17 11:01 | Temat: ***
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ❤️ৡৣ
  Pozdrawiamy
  ☺☺

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-17 10:19 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Superrr👍👍

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-17 10:19 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Superrr👍👍

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-17 10:19 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Superrr👍👍

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-17 10:19 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Superrr👍👍

 • A.R
  A.R
  83.23.xxx.xxx
  2020-01-17 10:19 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Superrr👍👍

 • xx
  xx
  100.72.xxx.xxx
  2020-01-17 08:21 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ۣۜ❀¤ჱܓDZIEŃ DOBRY
  ჱܓ¤ۣۜ❀¤ჱܓ¤ۣۜ❀¤ ჱܓ ¤ۣۜ❀¤ჱܓ

  ŻYCZĘ PEŁNEGO RADOŚCI,
  SŁOŃCA I UŚMIECHU DNIA

  ჱܓ¤ۣۜ❀¤ჱܓ¤ۣۜ❀¤ ჱܓ ¤ۣۜ❀¤ჱܓ

 • gość
  gość
  100.72.xxx.xxx
  2020-01-17 08:20 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  .................(¯`°♥°´¯)
  ...................(_.^._).......(¯`°♥°´¯)
  . ....(¯`°♥°´¯)DZIEŃ
  .................(_.^._)
  ........(_.^._).DOBRY
  .............(¯`°♥°´¯)
  ................(_.^._)....(¯`°♥°´¯)
  ... ....(¯`°♥°´¯) .........(_.^._)
  ..........(_.^._)..
  (´`·.¸(``·.¸ ¸.·`´)¸.·`´)POZDRAWIAM
  «´¨ ·.¸¸.*MILUTKO*.¸¸.·´¨`»
  ( ¸.·`´(¸.·`´ ``·.¸)``·.¸)

  ŻYCZĘ MIŁEGO DNIA
  I UŚMIECHU NA TWARZY

  -------'(¯`'*.¸(¯`'*.*'´¯)¸.*'´¯)'
  -(¯`'*.¸(¯`'*.¸_¸**.¸_¸.*'´¯).*'´¯)

 • izabela720
  izabela720
  91.225.xxx.xxx
  2020-01-17 07:35 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  .;;;╮           .;;;╮
  / ;;;;;;.-””՞՟՟՞՟՟՞”`·-՞,’;;;;;\
  ·;;;;’  _        _  ’;   ╭━━━╮
   \;   -' ̶̶̶̿̿̿'`   _  ' ̶̶̶̿̿̿'`-   ╭╮ ╰┻┻╯
   /  ╭    (▓)    ╮ ┃╰╮  ┃
   |     '-.   Y   .-'    ╰╮  ╭╯
    \       ¯¯¯¯¯ ╭√)    ┃  ┃
    ╰╰╮BUZIAKI `√    ┃
      ╭┳┳╮ DLA WAS
    ╭┫┃┃┃      *
    ╰╮▂▂┃ ╭√)  oraz wspaniałego
  weekendu życzymy:)       

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2020-01-16 22:13 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Cieplutko Was pozdrawiamy :) Życzymy spokojnej nocki :)

 • wilczki
  wilczki
  178.36.xxx.xxx
  2020-01-16 21:17 | Temat: SKO Wilkowo
  ODPOWIEDZ

  Przed spankiem Was odwiedzamy i same przyjemności na jutrzejszy dzień zostawiamy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie🤗🤗😘

  Imponująca zbiórka.

 • gość
  gość
  83.23.xxx.xxx