30.12.2018

Weź udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

SKO-wiczu super knkurs dla ciebie !!!!!

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, którego organizatorem jest  Szkolna Kasa Oszczędności

działającą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie  

pt. „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe z SKO”     

Na prace czekam do 14 stycznia 2019 roku.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Szkolną Kasę Oszczędności działającą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie.

Celem konkursu jest:- Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu

i poza nim.

- Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych

na niebezpieczeństwa.

- Promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe aktywnie, nie sięgaj po używki, przestrzegaj zasad higieny, odżywiaj się zdrowo.

- Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego.- Rozwijanie aktywności twórczej.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III

II kategoria – uczniowie klas IV-VI

Zadania: 

Dla uczniów z kl. I-III

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie PLAKATU z wykorzystaniem grafiki komputerowej na temat zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Na PLAKACIE powinien znaleźć się jakikolwiek element SKO /np. Lokatka, Hatetepes, logo SKO/.

Praca powinna mieć format A4. 

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy,

- nazwę i adres placówki oświatowej,

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon.

 

Dla uczniów z kl. IV-VI

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na temat zgodny z hasłem konkursu.

Prezentacja własnego autorstwa powinna zawierać od 10 do 15 slajdów, na każdym z nich powinno znaleźć się logo SKO lub inny element charakterystyczny dla SKO.

Niedopuszczalne jest kopiowanie istniejących prezentacji na podany temat.

Płyta CD z prezentacją powinna być opisana:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora prezentacji,

- nazwę i adres placówki oświatowej,

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon.

 

Czas trwania konkursu:

Plakaty i prezentacje należy przesłać do 17 stycznia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

Mętów 124

20-388 Lublin

z dopiskiem „Konkurs SKO – Bezpieczne ferie zimowe”.

Istnieje również możliwość przesłania prezentacji na adres e-mail: agatkarek@wp.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 r. na blogu SKO Szkoły Podstawowej w Mętowie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.
 …………………………………………………………….
(podpis opiekuna)
 
Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tematyką konkursu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela opiekunka SKO – pani Agata Rekiel /kontakt: agatkarek@wp.pl/.

Informacja o konkursie pochodzi ze strony: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-metow/uwaga-konkurs-4/

9
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 11
  • 8
Komentarze