05.12.2019

Projekt karty płatniczej - 85 lat SKO

Konkurs na kartę płatniczą na 85-lecie SKO

SKO ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie i PKO Bank Polski w Nowym Mieście Lubawskim zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Projekt karty płatniczej - 85 lat SKO".

 Cele:

- Popularyzacja działalności SKO

- Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów

- Promowanie talentów

Uczestnicy:

Kategoria: klasy 1-2 szkół podstawowych

Kategoria: klasy 3-4 szkół podstawowych

Kategoria: klasy 5-6 szkół podstawowych

Znalezione obrazy dla zapytania sko gif

 

Zasady konkursu

Zadanie uczniów polega na zaprojektowaniu awersu karty płatniczej z okazji nadchodzącej rocznicy objęcia kuratelą Szkolnych Kas Oszczędności przez PKO Bank Polski.

Technika: dowolna

Format : A4

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (napisaną na komputerze lub drukowanymi literami), zawierającą:

1. Imię i nazwisko autora pracy

2. Klasa

3. Nazwę i dokładny adres szkoły

4. Imię i nazwisko opiekuna SKO w danej szkole

Do prac należy również dołączyć  „Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika konkursu”

Nagrody w konkursie

Prace będą oceniane przez komisję specjalnie powołaną do tego konkursu. Oceniana będzie samodzielność, pomysłowość ujęcia tematu i estetyka wykonanej pracy.

Komisja wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii, dopuszcza się również wyróżnienia.

Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.

Termin:

Prace należy składać u opiekuna SKO do 7 stycznia 2020r.

 Dodatkowe informacje

  • Wyniki konkursu opublikowane zostaną na platformie szkolne blogi  SKO Tereszewo.
  • Nadesłane prace przechodzą na adres organizatora konkursu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
  • Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art.50 ustawy z 4 lutego 1994r. (Dz.U 1994 poz.83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksploatowanie nadesłanych prac.
  • Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną tylko w sposób  określony w niniejszym regulaminie.

Znalezione obrazy dla zapytania sko gif

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości

............................................................................................

                                                (imię i nazwisko) – dziecka

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy na szkolnych blogach, na wystawach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, oraz szkoły, do której uczęszcza, na stronach internetowych Organizatora.

 

                                                           ……………………………………………

                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

Znalezione obrazy dla zapytania sko gif

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 2
  • 26