15.01.2014

Słowniczek terminów bankowych Cz.3.

O-Z

O

Obligacja – papier wartościowy.

Odsetki - cena jaką bank nam płaci za dysponowanie naszymi pieniędzmi, które ulokowaliśmy na rachunku bądź lokacie. A także koszt jaki płacimy za korzystanie z pieniędzy banku po zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

P

Papier wartościowy- dokument uosabiający prawa majątkowe przysługującego jego posiadaczowi; należą do nich: Akcje, Obligacje, Bony Skarbowe, a także Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Pieniądz - jest prawnie określonym i powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym.

PIN - Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty; zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty; jeden ze sposobów zabezpieczenia karty

Pożyczka - zwykle określenie to funkcjonuje zamiennie z kredytem. Różnią się jednak tym, że kredyt jest przyznawany na określony cel (mieszkaniowy, samochodowy), pożyczka nie wymaga deklaracji, na co potrzebujemy pieniędzy.

Prowizja - opłata za udzielenie kredytu.

Przelew – usługa polegająca na przekazaniu środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek.

R

Rewers – tylna strona monety.

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR) - Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym.

S

Saldo - stan środków na rachunku.

W

Waluta - termin określający znaki pieniężne danego kraju występujące w postaci banknotów lub monet (tzw. bilon).

Weksel - papier wartościowy o ściśle sprecyzowanej przez prawo formie. Jest to dokument zobowiązujący wystawce weksla lub wskazaną przez niego osobę do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w oznaczonym miejscu i czasie.

Wyciąg z rachunku bankowego - dokument sporządzony dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia.

Z

Zdolność kredytowa - Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach ustalonych w umowie; pozytywna ocena kredytodawcy na temat chęci i możliwości spłaty przez kredytobiorcę udzielonego kredytu.

BJ

1
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 13
  • 10
Komentarze