09.01.2013

"Moje noworoczne postanowienia" - konkurs plastyczny

Każdy z nas wraz z Nowym Rokiem robi nowe postanowienia. Łatwo jest je wymyślić, ale nie zawsze równie łatwo można je zrealizować.

Jeżeli Ty również robiłeś/robiłaś noworoczne postanowienia  to przedstaw je w formie plastycznej i  tym samym weź  udział w konkursie zorganizowanym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski .

imagesCAMTVB2O.jpg

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci („Uczestnik” lub „Uczestnicy”) w wieku od 5 do 13 roku życia, których opiekunowie prawni prześlą podpisaną zgodę na wzięcie udziału w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej noworoczne postanowienia, hasło Konkursu brzmi: „Moje noworoczne postanowienia”, prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1)    sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie i musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

2)    technika pracy: dowolna technika plastyczna,

3)    materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.,

4)    format pracy: od A4 do A3,

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie przygotowaną Pracę.

Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

1)    imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego Uczestnika (opiekunów prawnych),

2)    imię Uczestnika i kategoria wiekowa, do której zgłaszana jest Praca oraz miejscowość zamieszkania,

3)    adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu,

4)    Akceptuję regulamin.                                                                                                                                                         Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości ………………………………..………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem opiekunem i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla czytelników ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu, a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie SKO http://www.pkobp.pl/index.php/id=konkurs_pl/section=stud. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora..…………………………… (podpis opiekuna).

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie : www.pkobp.pl/sko w zakładce "Konkursy"

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 7
  • 10