14.06.2020

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego - Kartka Wielkanocna

I. Organizatorzy konkursu

1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” jest konkursem powiatowym skierowanym do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, we współpracy z Bankiem PKO BP S. A Oddział Lubań.

3. Organizator odpowiada za ilość i jakość nagród.

4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełnią opiekunowie SKO przy SP 4 Lubań

 5. Skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor SP 4 w Lubaniu

 6. Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

-    rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,

-    propagowanie obchodów Świąt  Wielkanocnych

-    rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, kreatywności i przedsiębiorczości
-    współpraca z oddziałem Banku PKO BP S.A.

-    pozyskanie interesujących prac oraz zorganizowanie wystawy prac w oddziale banku

-    rozwijanie wrażliwości estetycznej

III. Tematyka konkursu

 - Zwyczaje i tradycje wielkanocne

 - Motywy tradycyjne lub współczesne

 IV. Etapy i przebieg konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i powiatowych

a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje konkursowe. Pięć najlepszych prac ze szkoły należy przesłać do dnia 20 marca 2020 r.do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu, ul. Kopernika 15.

b) etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą w dniu 25 marca 2020 r. przez komisję konkursową, składającą się z 5 osób, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie wyznaczony przedstawiciel Banku PKO BP S.A.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę na kartce technicznej, w formacie A4,którą należy złożyć na pół.

3. Technika pracy dowolna ( praca nie może zawierać produktów sypkich i ziarnistych).

4. Praca może mieć formę płaską lub półprzestrzenną.

5. W pracę wkomponowany powinien być skrót Szkolnej Kasy Oszczędności ( SKO).

6. Prace plastyczne, które nie będą spełniać powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę.

7. Każda praca musi być opatrzona metryczką pracy ( imię, nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, adres, e- mail i telefon szkoły).

VI. Wyniki konkursu

1. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmą w końcowej klasyfikacji konkursowej

I miejsce, II miejsce, III miejsce.

2. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują zaproszenia (drogą elektroniczną) na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w dniu29 kwietnia 2020 r. w siedzibie

SP nr 4 w Lubaniu.

3. Wyniki etapu powiatowego konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

VII. Uwagi końcowe

1. Zgodnie z art.13 ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z siedzibą przy ul. Kopernika 15. Zgodnie z artykułem art.8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/ 679 z 27 kwietnia 2016 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( imię, nazwisko, adres, telefon placówki), wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

4. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

VIII. Reklamacje

1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące konkursu w formie pisemnej w siedzibie Organizatora do dnia 8 kwietnia 2020 r.

2. Adres, pod który Uczestnik może składać reklamacje podany jest na stronie internetowej Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika konkursu, aktualne dane kontaktowe i treść zastrzeżenia dotyczącego konkursu.

4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 22 kwietnia 2020 r.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.

 

Zapraszamy

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 11
  • 5