02.10.2022

Konkurs SKO

Dary jesieni w napisie SKO

Konkurs ogólnopolski

 

      SKO przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole 

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie.

 Pracą konkursową ma być zdjęcie:  "Dary jesieni w napisie SKO"

 

Uczestnicy:

 •  uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych;
 •  wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Warsztaty:

 • Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być przetworzone przy pomocy technik cyfrowych
 • Zdjęcia przesłane w poprzednich edycjach nie będą brane pod uwagę 

 

Cele:

 • promowanie idei oszczędzania w SKO
 • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci

 

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu (nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz zdjęcia przesłane w poprzednich edycjach),
 • metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; nazwa  i adres szkoły/placówki oraz  wypełnić oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną.

 •  zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy przesłać w formie zdjęcia drogą mailową, TEMAT: Konkurs fotograficzny SKO”
 •  w terminie do 20 października  2022 r. na adres: szkolnasoczewka@gmail.com,  prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; 
 • Zwycięskie prace opublikowane zostaną na blogu SKO SP2 Koło,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

img

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..…………………………………   (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.                                       

                                                                                                                                     ……………………………………………………………............ 

                                                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                                                                  

Szanowni Panstwo  podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Organizatoriowi ma charakter

dobrowolny, jednak jest warunkiem udziału dziecka w konkursie.

 
0
Dodaj Komentarz
 • 20
 • 11
 • 5