16.10.2022

ŚLUBUJEMY!

W środę 12 paździer­nika 2022 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia kalsy pierwszej. Pierw­szo­kla­si­ści w obec­no­ści przybyłych  gości: p. dyrektor Jolanty Kwarty, p. Jadwigi Podgórskiej – Krzywonos - przewodniczącej Rady Rodziców, p. Zofii Tracz – sołtys wsi, p. Agnieszki Nogi – opiekuna SKO z ramienia banku PKO BP oraz swo­ichnaj­bliż­szych roz­po­częli występ, wzo­rowo tań­cząc polo­neza. Malu­chy musiały wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Uczniowie klas  starszych bez waha­nia zde­cy­do­wali, że pierw­szaki świet­nie zdały egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie dyrek­tor Jolanta Kwarta doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się do klas na słodki poczę­stu­nek. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy, słowniki ortograficzne oraz książeczki „SKO-wicz bezpieczny w sieci” wraz z odblaskami.

img

 

img

img

img

 

 

https://ziemiaglogowska.pl/artykuly/slubujemy-pasowanie-na-pierwszaka-w-zswg/

8
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 13
  • 7
Komentarze