04.02.2011

PROGRAM DZIAŁAŃ I REGULAMIN SKO

Przedstawiam program działań i regulamin SKO. Może komuś się to przyda.

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ

SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO)

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej.

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

 

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

 • kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 • wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 • kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • popularyzacja wiedzy o działalności banków ,
 • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
 • pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 

 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO- jutro w PKO”.
 2. Opracowanie Planu Pracy SKO .
 3. Zorganizowanie międzyklasowego współzawodnictwa.
 4. Przeprowadzenie zaplanowanych konkursów.
 5. Sprawozdanie z udziału w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO - jutro PKO"

 

 

 

FORMY PRACY Z UCZNIEM

 • Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
 • Komponowanie szaty graficznej kroniki SKO.
 • Redagowanie tekstów własnych.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach.
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów.

 

 

 

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę o bankowości,
 • uczy się przedsiębiorczości,
 • bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,
 • dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,
 • znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii pieniądza i inne.

 

 

Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności

 1. 1. Współpraca z bankiem PKO  w Warce.
 2. 2. Przyjmowanie nowych członków.
 3. 3. Udział w akcjach charytatywnych.
 4. 4. Prace na rzecz środowiska lokalnego.
 5. 5. Praca na rzecz środowiska naturalnego.
 6. 6. Współpraca z organizacjami szkolnymi.
 7. 7. Prowadzenie kroniki SKO.
 8. 8. Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
 9. 9. Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę w PKO .
 10. 10. Organizacja konkursów, quizów.
 11. 11. Udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.
 12. 12. Różne formy propagujące oszczędzanie:
 • pogadanki,
 • rozprowadzanie materiałów reklamowych,
 • · prezentacja gazetek w klasach,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych
 1. 13. Podsumowanie konkursów związanych z SKO.
 2. 14. Zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla najlepiej oszczędzających.
 3. 15. Pozyskiwanie sponsorów.

 

 

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

KILKA SŁÓW O OSZCZĘDZANIU...

Oszczędzanie, oszczędność - są to określenia, którymi często się posługujemy. Przez oszczędzanie rozumie się zazwyczaj umiarkowane wydatkowanie i składanie nie wydanych pieniędzy. Oszczędności są to więc pieniądze zaoszczędzone, czyli odłożone. Pojęcie oszczędności odnosi się nie zawsze i nie tylko do pieniędzy. W szerszym znaczeniu obejmuje ono wszelkie dobra materialne, jak również wszelkie zjawiska pozamaterialne. Mówi się na przykład o oszczędzaniu czasu, słów czy zdrowia. Oszczędzanie powinno przejawiać się w oszczędnym traktowaniu przez uczniów przedmiotów osobistych: odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, w wykonywaniu drobnych napraw sprzętu szkolnego i pomocy naukowych, w dbałości o utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na zewnątrz szkoły. Oszczędny znaczy gospodarny - w szkole, w zakładzie pracy, gospodarstwie, osiedlu.

 

1) Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

2) Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).

3) Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do wychowawcy klasy lub u opiekuna SKO.

4) Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

5) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do wychowawcy klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

7) Każdą wpłaconą przez klasę kwotę opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać do zeszytu wpłat i wypłat klasy.

8) Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną    przez Bank PKO w Warce.

9) Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).

10) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

11) Dyrektor szkoły ma prawo do:

Ø        kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,

Ø        kontroli zeszytu wpłat i wypłat,

Ø        kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas.

3
Dodaj Komentarz
 • 9
 • 5
 • 10
Komentarze