12.10.2023

Ogólnopolski Konkurs SKO

img

 img

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu (nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz zdjęcia przesłane w poprzednich edycjach),

 • metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; nazwa i adres szkoły/placówki oraz wypełnić oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną.

 • zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • prace należy przesłać w formie zdjęcia drogą mailową,TEMAT:„Konkurs fotograficzny SKO”

 • w terminie do 27 października 2023 r. na adres: szkolnasoczewka@gmail.com, prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny;

 • Zwycięskie prace opublikowane zostaną na blogu SKO SP2 Koło,

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 • img
 
2
Dodaj Komentarz
 • 1
 • 0
 • 8
Komentarze