11.04.2018

Ozdoba wielkanocna SKO

REGULAMIN

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

Ozdoba Wielkanocna SKO”

1.Opiekun: Anna Chmielewska

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku

2. Cele konkursu:

- podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych

-rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród uczniów oraz pobudzanie aktywności twórczej

-popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi


3. Termin konkursu:
13.02.2018r. – 23.03.2018r.


4. Adresaci: klasy I-III, oddział przedszkolny


5. Prace konkursowe:
- Praca może być wykonana techniką dowolną w formie płaskiej lub przestrzennej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów –np. stroik wielkanocny, kartka świąteczna , pisanka, kurka lub zajączek z logo SKO,
- Praca konkursowa powinna być pomysłem własnym,
- Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę, która po rozstrzygnięciu zostanie zwrócona właścicielowi. Złożenie pracy jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy na wystawie pokonkursowej,
- Praca ma zawierać metryczkę (imię i nazwisko, klasa),

-Prace należy przynieść na teren szkoły do 23 marca 2018r. wychowawcom klas, a następnie do opiekuna konkursu.

6. Kategorie wiekowe:

- oddział przedszkolny

- Klasy I-III


7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, samodzielność, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość.


8. Ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

9. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. Organizator konkursu sporządzi sprawozdanie , a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły.

10. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 27 marca 2018r. o godz. 8:30 w kaplicy szkolnej. Dla uczestników i zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, gadżety z logo SKO oraz dyplomy.1
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 6
  • 5
Komentarze