08.05.2019

Edycja specjalna konkursu:)

Ogłosiliśmy w regionie katowickim konkurs..ale może ktoś "z Polski" ma ochotę wziąć udział w edycji specjalnej? Odrębnie ocenianej i nagradzanej?

Przeczytaj poniższy regulamin i nadeślij pracę do 17 maja na nasz adres...być może i na Ciebie czeka nagroda:)

 

 

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU

 

 

„100 pomysłów na nowego złotego z okazji stulecia PKO BP”

 

 

 

 

 

I. Organizator

 

            SKO przy SP nr 1 w Świerklanach. Honorowy patronat nad konkursem objął Oddział nr 1 PKO BP w Rybniku.

 

II. Cele konkursu

 

            Upowszechnianie wiedzy na temat świata finansów. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac artystycznych na określony temat. Odwoływanie się do wartości pieniądza, chęci tworzenia, wizerunku przyszłości.

 

III. Warunki uczestnictwa

 

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt nowego banknotu lub monety- waluta polski złoty w dowolnej formie- plastycznej, technicznej, multimedialnej (grafika komputerowa).
 • Udział w konkursie ma charakter regionalny i jest skierowany dla uczniów klas I – III i IV-VIII.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch  kategoriach wiekowych (klasy I-III i klasy IV-VIII)
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.
 • Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
 • Praca powinna zawierać samodzielnie wykonane logo SKO.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.

 

IV. Kontakt

 

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:

 e-mail: pieszkomagdalena@gmail.comsp1pedagog@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

 

Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 17 maja 2019 roku, na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS SKO)

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach

ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany

 

lub

pieszkomagdalena@gmail.com, sp1pedagog@gmail.com.

 

 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych, ilustrujące najlepiej temat przewodni pracy konkursowej. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

 

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu

 

            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 24 maja 2019 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy SP 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach- o dokładnej dacie i godzinie laureaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

 

IX. Publikacja prac

 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Oddziale nr 1 PKO BP w Rybniku. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 

X. Uwagi dodatkowe

 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  KONKURSU SKO SP1 ŚWIERKLANY
„100 pomysłów na nowego złotego z okazji stulecia PKO BP”

 

 Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………….., jako rodzic/prawny opiekun

 

dziecka ………………..…………………………………………………………….., oświadczam, że:

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w KONKURSIE „100 pomysłów na nowego złotego z okazji stulecia PKO BP”  (zwanym dalej Konkursem) i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem.
 2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego warunki i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 3. Udzielam Organizatorowi Konkursu zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych lub związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu, na wszelkich polach, a w szczególności: w reklamie każdego rodzaju, we wszelkich formach wydawniczych, w tym drukarskich — poprzez sieci informatyczne i teleinformatyczne na cele promocyjno-reklamowe, a w szczególności w reklamie i promocji.
 4. Moje dziecko jest twórcą pracy konkursowej; praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy, prawa autorskie do pracy konkursowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
 5. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia i ewentualnej promocji Konkursu.

 

 


...........................................

data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

………………………….

(tel. kontaktowy)

 

………………………….

(mail)

 

 

1
Dodaj Komentarz
 • 9
 • 0
 • 13
Komentarze