06.01.2019

Kochani Blogowicze - kolejny konkurs ogólnopolski!

styczeń 2019

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza Was do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką i Pancernikiem Hatetepesem”

 

Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa 

- uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z feriami zimowym, wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego 

- promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form 

spędzania wolnego czasu

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,
-  rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

 

Zasady konkursu:

- Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III

oraz klasy IV – VIII.

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

-Format pracy: A-4, A-3

- Prace należy wykonać samodzielnie.

 

- Praca powinna zawierać dowolny element związany  z programem SKO,

np. logo, wizerunek Żyrafy Lokatki lub Pancernika Hatetepesa itp.

 

Prace możecie przynosić do świetlicy szkolnej do 22 lutego 2019r.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z siedzibą przy ul. Wiejska 29/31, w Tomaszowie Mazowieckim (kod pocztowy: 97-200),

2. Celem zbierania danych jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne ferie zimowe z Żyrafką Lokatką   i Pancernikiem Hetetepesem”

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania    i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w konkursie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 rok, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

 
80
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 8
  • 6
Komentarze