Regulamin platformy do dn. 24.05.2018

Zasady korzystania z serwisu Szkolne Blogi w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

 

 

Definicje

 

Poniższe pojęcia, używane w Zasadach należy rozumieć następująco:

 

Bank – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadający numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł., właściciel serwisu SzkolneBlogi.pl

 

Blog – podstrona serwisu SzkolneBlogi.pl prowadzona przez nauczyciela-Opiekuna SKO oraz współtworzona przez zaakceptowanych przez niego użytkowników, stanowiąca część serwisu SzkolneBlogi.pl.

 

Komentarz – treść zamieszczona przez dowolnego użytkownika pod Wpisem, powiązana tematycznie z danym Wpisem.

 

Post – pojedynczy wpis Prowadzącego Blog lub użytkownika współprowadzącego Blog opublikowany na blogu, który prowadzi. Post powinien tematycznie nawiązywać do SKO, pokazywać działania i tematy powiązane z SKO, którą reprezentuje Prowadzący Blog.

 

Prowadzący Blog – nauczyciel będący opiekunem SKO zakładający pojedynczy blog i będący do niego przypisany (zarówno na platformie SzkolneBlogi.pl jak i wskazany w umowie między szkołą a Bankiem jako Opiekun SKO). W przypadku blogów założonych przed 2012 rokiem Prowadzącym Blog może być dowódca drużyny harcerskiej. Jeden Blog może mieć maksymalnie dwóch Prowadzących.

 

SKO – Szkolne Kasy Oszczędności, program edukacyjny prowadzony przez Bank, realizowany w szkołach podstawowych na terenie całej Polski.

 

SzkolneBlogi.pl – serwis internetowy prowadzony przez Bank w domenie www.szkolneblogi.pl dedykowany szkołom uczestniczącym w SKO.

 

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis SzkolneBlogi.pl. Użytkownicy serwisu dzielą się na zarejestrowanych (Opiekun SKO, uczeń lub harcerz, rodzic, sympatyk SKO) oraz niezarejestrowanych (gość).

 

Współprowadzący Blog – uczeń lub harcerz przypisany do Bloga, który po nadaniu odpowiednich uprawnień przez Prowadzącego Blog, może uczestniczyć w prowadzeniu Bloga. Jeden Blog może mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.

 

 

I. O serwisie

 

1. Serwis SzkolneBlogi.pl prowadzony jest przez Bank w ramach SKO.

 

2. Serwis SzkolneBlogi.pl jest ogólnodostępnym, otwartym dla wszystkich internautów serwisem internetowym. W szczególności adresowany jest do nauczycieli-Opiekunów i uczestników SKO.

 

3. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane i przetwarzane przez Bank na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4. Zabrania się zamieszczania Wpisów i Komentarzy o treściach, które:

• łamią zasady netykiety lub obowiązującego prawa,

• wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,

• propagują przemoc,

• uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,

• są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich,

• nie są tematycznie powiązane z serwisem,

• nie są oryginalnymi tekstami użytkownika (chyba, że dopełnione są wszelkie zasady zachowania praw autorskich),

• są reklamą, autoreklamą.

 

5. Dopuszczalna jest publikacja linków do treści zewnętrznych, które mają znaczenie dla tematyki serwisu czy danego Wpisu, Komentarza.

 

 

II. Przechowywanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Bank.

 

2. Przekazanie danych osobowych jest związane z zarejestrowaniem użytkownika w serwisie SzkolneBlogi.pl.

 

3. Osoba, która dokonała rejestracji w serwisie SzkolneBlogi.pl ma prawo:

• dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania – poprzez edycję danych w serwisie SzkolneBlogi.pl,

• żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru – poprzez edycję danych w serwisie SzkolneBlogi.pl. Przesłanie żądania oznacza, że Administrator ma prawo do likwidacji w serwisie konta tego użytkownika oraz wszystkich dodanych przez niego treści. Szczególnym przypadkiem jest żądanie usunięcia danych wykonane przez Prowadzącego Blog, na mocy którego Administrator ma prawo do usunięcia całego Bloga wraz z przynależącymi do niego kontami użytkowników.

 

4. Dane zbierane są w związku z prowadzeniem przez Bank programu SKO, w szczególności serwisu dedykowanego SKO – SzkolneBlogi.pl i mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem SKO.

 

5. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.  

 

 

III. Rejestracja

 

1. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.

 

2. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

 

3. Użytkownik zarejestrowany to osoba, która dokonała rejestracji i aktywowała swoje konto w serwisie. Ma ona dostęp do elementów serwisu w zależności od pełnionej roli:

• Sympatyk SKO – założenie profilu użytkownika, otwieranie strony SzkolneBlogi.pl i stron Blogów, czytanie Wpisów i Komentarzy, pozostawienie Komentarza, oddawanie głosów na Blog lub Wpis, wysyłka/ odbiór wiadomości do/od innego użytkownika,

• Rodzic – założenie profilu użytkownika, otwieranie strony SzkolneBlogi.pl i stron Blogów, czytanie Wpisów i Komentarzy, pozostawienie Komentarza, oddawanie głosów na Blog lub Wpis, wysyłka/ odbiór wiadomości do/od innego użytkownika,

• Uczeń lub harcerz – założenie profilu użytkownika, otwieranie strony SzkolneBlogi.pl i stron Blogów, czytanie Wpisów i Komentarzy, pozostawienie Komentarza, współtworzenie Bloga zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Prowadzącego Blog, oddawanie głosów na Blog lub Wpis, wysyłka/ odbiór wiadomości do/od innego użytkownika,

• Opiekun SKO (Prowadzący Blog) – założenie profilu użytkownika, otwieranie strony SzkolneBlogi.pl i stron Blogów, czytanie Wpisów i Komentarzy, pozostawienie Komentarza, dostęp do elementów strony niezbędnych do prowadzenia założonego przez siebie Bloga oraz do specjalnej zakładki informacyjno-edukacyjnej „Dla Opiekunów SKO”, nadawanie uprawnień Współprowadzącym Blog, oddawanie głosów na Blog lub Wpis, wysyłka/ odbiór wiadomości do/od innego użytkownika,

• Administrator – dostęp do wszystkich elementów strony dostępnych dla ww. użytkowników oraz do narzędzi niezbędnych do zarządzania serwisem SzkolneBlogi.pl.

 

4. Użytkownik niezarejestrowany to osoba, która nie dokonała rejestracji w serwisie. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do serwisu – otwieranie strony SzkolneBlogi.pl i stron Blogów, czytanie Wpisów i Komentarzy, pozostawienie Komentarza zgodnie z walidacją na stronie.

 

5. Osoba małoletnia dokonuje rejestracji z udziałem lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

6. Rejestracja użytkownika musi zostać przez niego potwierdzona przez użycie linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez użytkownika podczas rejestracji adres e-mail. Link ważny jest dwie doby od daty wygenerowania.

 

7. Podane przez użytkownika dane osobowe podczas rejestracji mogą zostać użyte do analizy jego zachowań na stronie, zbierania danych demograficznych, udzielania wsparcia technicznego oraz odpowiedzi na pytania.

 

8. Każda osoba ma prawo do założenia tylko jednego konta w serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania kont naruszających ten punkt Zasad.

 

9. Zabrania się używania obraźliwych i wulgarnych loginów w serwisie SzkolneBlogi.pl. Loginy naruszające ten punkt Zasad będą usuwane przez Administratora.

 

10. Użytkownik serwisu niebędący Prowadzącym Blog musi w procesie rejestracji wskazać Blog do którego chce zostać przypisany. Prowadzący Blog decyduje o poziomie uprawnień jaki nadaje takiemu użytkownikowi. Użytkownik może otrzymać uprawnienia do współtworzenia Bloga i tym samym stać się Współprowadzącym Blog.

 

 

IV. Rankingi

 

1. W ramach serwisu prowadzone są dwa rankingi Blogów – najbardziej lubiane i najpopularniejsze.

 

2. Oba rankingi uwzględniają dane od pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Wyniki uzyskane przez Blogi w miesiącach poprzedzających miesiąc bieżący dostępne są po przejściu do modułu „Archiwum”.

 

3. Ranking najbardziej lubianych Blogów uwzględnia głosy oddane przez użytkowników poprzez kliknięcie zgodnie z walidacją na stronie w module „Zagłosuj na Blog” oraz „Zagłosuj na wpis”.

 

4. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu SzkolneBlogi.pl może oddać dokładnie jeden głos na jeden element strony – Blog, Wpis. W przypadku użytkowników niezalogowanych możliwość głosowania odnawiana jest co godzinę.

 

5. Ranking popularności uwzględnia statystyki odwiedzin Blogów oparte na zewnętrznym, niezależnym mechanizmie zliczającym odwiedziny serwisów internetowych oraz ich podstron.

 

6. Zabrania się używania oprogramowania generującego automatyczny ruch w serwisie mogącego zakłócić działania ww. rankingów.

 

 

V. Prowadzenie Bloga

 

1. Prowadzący Blog ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na Blogu, we Wpisach i Komentarzach.

 

2. Prowadzący Blog ma obowiązek nadzorowania i usuwania Komentarzy publikowanych pod jego Wpisami w przypadku łamania niniejszych Zasad.

 

3. Uprawnienia do współprowadzenia Bloga mogą być nadawane Uczniom lub harcerzom  pojedynczo lub łączenie spośród następujących uprawnień:

• Może dodać – pozwolenie na tworzenie wpisów w Blogu,

• Może usuwać komentarze – pozwolenie na usuwanie komentarzy,

• Może edytować – pozwolenie na modyfikowanie opisu bloga oraz wszystkich wpisów,

• Może przeglądać wpisy innych – pozwolenie na oglądanie nieopublikowanych wpisów innych autorów,

• Może publikować/usuwać – pozwolenie na publikowanie i usuwanie wpisów.

 

4. Prowadzenie Bloga oznacza automatyczne zgłoszenie go do konkursu SKO Blog Miesiąca (Patrz: Regulamin SKO Blog Miesiąca).

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Bank zastrzega sobie prawo modyfikacji, usunięcia części bądź całości zawartości serwisu bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

 

2. Bank ma prawo zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć użytkownika lub Blog w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

3. Niniejsze Zasady korzystania z serwisu SzkolneBlogi.pl są dostępne na stronie internetowej www.szkolneblogi.pl.

 

4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad. O zmianach poinformuje na stronie internetowej www.szkolneblogi.pl na 14 dni przed ich wejściem w życie. Po upływie tego terminu obowiązująca jest treść Zasad uwzględniająca zmiany.

 

5. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swoje konto, w szczególności jeśli nie akceptuje treści zmian Zasad.

 

6. Bank ma prawo do dokonywania przerw w działaniu serwisu SzkolneBlogi.pl.

 

7. Pytania i uwagi dotyczące działania serwisu SzkolneBlogi.pl należy wysyłać do Banku poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie SzkolneBlogi.pl.

 

8. Czas reakcji ze strony Banku na wszelkie pytania i uwagi będzie tak szybki jak to będzie możliwe.

 

9. Niniejsze Zasady odpowiadają wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym stanowią regulamin w rozumieniu tej ustawy.