Regulamin konkursu SKO Blog Miesiąca 2016/2017

REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ „SKO BLOG MIESIĄCA”

 

§ 1 Regulamin

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu pod nazwą „SKO Blog Miesiąca”, organizowanego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną.

 

 

§ 2 Definicje

 

Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

Blog – podstronę serwisu SzkolneBlogi.pl prowadzoną przez Opiekuna SKO, podlegającą ocenie Komisji Konkursowej,

Komisja Konkursowa – powołaną przez Organizatora komisję w składzie minimum 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora, dokonującą wyboru Laureatów, czuwającą nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizującą wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania w związku z przeprowadzeniem Konkursu,

Konkurs – konkurs pod nazwą „SKO Blog Miesiąca” organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie,

Laureaci – zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu oraz Opiekunów SKO prowadzących zwycięskie blogi

Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody zgodnie z postanowieniami §8 Regulaminu,

Opiekun SKO – pracownika Szkoły, wskazanego przez dyrektora Szkoły do zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku SKO Konto dla Szkoły,

Organizator – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadającą numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł,

Prowadzący Blog – nauczyciela będącego Opiekunem SKO i prowadzącego Blog. Jeden blog może mieć maksymalnie dwóch Prowadzących,

Serwis – serwis internetowy pod domeną www.SzkolneBlogi.pl,

SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy Szkołach, dla których Organizator prowadzi rachunki SKO Konto dla Szkoły,

Szkoła – szkołę podstawową (lub zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa), prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Uczestnik – Szkołę, przy której działa SKO, która posiada Blog w Serwisie,

Zgłoszenie – przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest w szczególności propagowanie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach założeń SKO oraz promowanie postaw współpracy w grupie.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Komunikaty o Konkursie publikowane będą w Serwisie.

4. Regulamin dostępny będzie w trakcie trwania Konkursu w Serwisie.

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.

 

 

§ 4 Termin

 

1. Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i przeprowadzony zostanie w 10 (dziesięciu) kolejnych, niezależnych od siebie etapach zwanych dalej „Etapami”:

1) Etap 1 – w okresie 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

2) Etap 2 – w okresie 1 października 2016 r. do 31 października 2016 r.

3) Etap 3 – w okresie 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

4) Etap 4 – w okresie 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

5) Etap 5 – w okresie 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

6) Etap 6 – w okresie 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

7) Etap 7 – w okresie 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

8) Etap 8 – w okresie 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

9) Etap 9 – w okresie 1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

10) Etap 10 – w okresie 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. W Konkursie biorą udział wyłącznie Blogi Uczestników prowadzone w okresie trwania Konkursu na zasadach określonych w §5 Regulaminu.

 

 

§ 5 Warunki udziału w Konkursie

 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez akceptację Regulaminu w formularzu rejestracji bloga w Serwisie.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki:

1) określić Prowadzącego Blog i dokonać rejestracji Bloga w Serwisie.

2) opisywać na Blogu prawdziwe wydarzenia związane z realizacją SKO w danej Szkole,

3) zamieścić na Blogu podczas trwania danego Etapu określonego w §4 ust. 1 Regulaminu minimum 5 wpisów, których celem jest promocja idei przedsiębiorczości oraz propagowanie działań związanych z programem SKO,

4) działające przy szkole SKO musi posiadać rachunek SKO Konto dla Szkoły prowadzony przez Organizatora.

3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, a tym samym Blog z Konkursu, w przypadku gdy wpisy na Blogu:

1) nie są wynikiem osobistej twórczości Prowadzącego Blog lub uczniów Uczestnika,

2) naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, dobre obyczaje i/lub zasady współżycia społecznego m.in. wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierają treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające przepisy prawa lub dobra prawem chronione innych osób,

3) wpisy nie są zgodne z prawdą, a opisywane zdarzenia nie miały miejsca w rzeczywistości.

 

 

§ 6 Przebieg Konkursu

 

1. Blogi oceniane są na podstawie „Rankingu najpopularniejszych Blogów”, w którym pozycja uzależniona jest od liczby odwiedzin danego Bloga przez użytkowników sieci Internet. Ranking ten tworzony jest w oparciu o zewnętrzny, niezależny od Organizatora mechanizm zliczania odwiedzin.

2. W każdym z Etapów, o których mowa w §4 Regulaminu, spośród 10 (dziesięciu) Blogów, które zdobyły najwyższą pozycję w „Rankingu najpopularniejszych Blogów” i nie zostały nagrodzone w poprzednich Etapach wyłonieni zostaną 3 Laureaci, którzy otrzymają Nagrodę I stopnia.

3. W przypadku, gdy któryś spośród 10 Blogów, o których mowa w ust. 2 nie spełni warunków opisanych w §5 Regulaminu, ocenie Komisji Konkursowej podlegać będzie odpowiednio kolejny Blog z „Rankingu najpopularniejszych blogów” spełniający wspominane kryteria.

4. Wyłonienia Laureatów na każdym z Etapów (spośród 10 Blogów o największej liczbie punktów w rankingu, o którym mowa w ust. 1-3) dokona Komisja Konkursowa w zależności od liczby punktów otrzymanych w związku z oceną Bloga przeprowadzoną w oparciu o następujące kryteria:

1) oryginalność i różnorodność przedstawionych na Blogu działań edukacyjnych związanych z działalnością SKO – 0-10 pkt,

2) pomysłowość w zbieraniu środków na SKO – 0-10 pkt,

3) popularyzacja idei związanych z oszczędzaniem i przedsiębiorczością w ramach SKO oraz współpraca ze społecznością lokalną – 0-10 pkt. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30.

5. Na każdym z Etapów Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo maksymalnie 5 nagród II stopnia w postaci zestawu upominków – gadżetów promocyjnych dla Uczestników i Opiekunów SKO, którzy wykazali się szczególną aktywnością w zakresie promowania idei przedsiębiorczości oraz programu SKO. Nagroda II stopnia nie przysługuje Laureatom, którzy uzyskali nagrodę I stopnia w bieżącym Etapie konkursu.

6. Warunkiem otrzymania statusu Laureata jest uzyskanie przez Uczestnika minimum 50 (pięćdziesięciu) procent punktów spośród maksymalnej do uzyskania liczby punktów, o której mowa w ust. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru mniejszej liczby Laureatów (w tym również możliwość nieprzyznania żadnej nagrody na danym Etapie), w przypadku gdy liczba Uczestników uprawnionych do otrzymania statusu Laureata będzie mniejsza niż 3 (trzy).

7. Uczestnikom, którzy zostali Laureatami, oraz Prowadzącym Blog przyznane zostaną Nagrody, o których mowa w §8 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu.

 

 

§ 7 Komisja Konkursowa

 

Komisja Konkursowa powołana zostanie przez Organizatora spośród pracowników Organizatora.

 

 

§ 8 Nagrody oraz termin i sposób ogłaszania wyników

 

1. W Konkursie na każdym z jego Etapów przyznane zostaną Nagrody o charakterze rzeczowym.

2. Dla każdego Uczestnika będącego Laureatem danego Etapu, nagrodą jest laptop o przekątnej monitora nie mniejszej niż 15,6”, pojemności dysku nie mniejszej niż 320GB i zainstalowanej pamięci RAM nie mniejszej niż 2048 MB.

3. Nagrodą dla Prowadzącego Blog będącego Laureatem danego Etapu są bony podarunkowe o wartości zależnej od nagrody, którą zdobył Uczestnik:

1) 500 zł dla nagrody I stopnia,

2) 300 zł dla nagrody II stopnia. W przypadku dwóch Prowadzących jeden Blog, wartość nagrody nie ulega podwojeniu. Nagroda jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).

4. Nagrody, o których mowa w §8 ust. 2 i 3 Regulaminu nie podlegają zamianie na inne nagrody. W ich miejsce nie mogą zostać także wypłacone środki pieniężne.

5. Wyłonienie Laureatów każdego Etapu nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu.

6. Ogłoszenie wyników i lista Laureatów opublikowane zostaną w Serwisie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty wyłonienia Laureatów.

7. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów, o którym mowa w ust. 6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane przez Uczestników przy rejestracji Bloga.

8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w terminie do 21 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

 

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. Przystąpienie do Konkursu wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych Prowadzącego Blog dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Prowadzący Blog wyraża zgodę na publikację swoich danych, w tym w Serwisie jak również zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail.

2. Administratorem danych osobowych Prowadzących Blog jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 15.

3. Dane osobowe Prowadzących Blog zbierane w związku z Konkursem będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją listy Laureatów oraz dystrybucją Nagród.

4. Zebrane w Konkursie dane mogą być udostępniane na zasadach i w trybie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm). Prowadzącemu Blog przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Podanie przez Prowadzącego Blog jego danych osobowych jest niezbędne do ustalenia listy Laureatów oraz dystrybucji Nagród.

 

 

§ 10 Reklamacje

 

1. Uczestnik lub Prowadzący Blog może składać reklamacje dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Organizatora:

1) w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Agencjach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. albo przesyłką pocztową,

2) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Oddziale lub Agencji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

3) elektronicznie - w serwisie internetowym bankowości elektronicznej. Na żądanie Uczestnika lub Prowadzącego Blog, Organizator potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.

2. Numery telefonów i adresy, pod które Uczestnik lub Prowadzący Blog może składać reklamacje podane są na stronie internetowej www.pkobp.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Prowadzącego Blog (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku Uczestnika – nazwę oraz REGON lub NIP), aktualne dane adresowe, oraz treść zastrzeżenia dotyczącego przebiegu konkursu.

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika lub Prowadzącego Blog z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika lub Prowadzącego Blog  zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje Uczestnika lub Prowadzącego Blog  o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Prowadzących Blog – osób fizycznych, a dla Uczestników termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Organizatora terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Organizatora odpowiedzi przed ich upływem.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik lub Prowadzący Blog  zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika lub Prowadzącego Blog.

8. Uczestnik lub Prowadzący Blog  ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Organizatorem. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

1) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich w przypadku Uczestnika będącego konsumentem,

2) Rzecznik Finansowy (od dnia 1 stycznia 2016 r.) w przypadku Uczestnika, który jest osobą fizyczną,

3) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

9. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi lub Prowadzącemu Blog w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

10. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Organizatora jest Komisja Nadzoru Finansowego.