07.10.2019

Ogólnopolski konkurs dla Lokatki

Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny

„Świąteczny prezent dla Lokatki”

 

Cele konkursu:

•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

•    rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,

w których działają Szkolne Kasy Oszczędności

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III

II kategoria – uczniowie klas IV-VIII

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej prezent świąteczny dla Lokatki. Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO.

Technika wykonania pracy jest dowolna - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp., format A4

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy

- nazwę i adres placówki oświatowej

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych)

• prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołują Organizatorzy

• spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej zostanie

wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce

• prace należy dostarczyć osobiście do sali 26 lub przesłać pocztą, z dopiskiem

„ Konkurs SKO”

w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres Organizatora –

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

35-051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3

(decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu

• nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową lub wreczone w szkole.

• do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

 

 

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię        i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.  ……………………………………………………………. (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

24
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 2
  • 8
Komentarze