09.01.2019

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

... na 100 - lecie Banku Polskiego

img

Zapraszamy wszystkich SKO - wiczów z całej Polski

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

na 100 - lecie PKO Banku Polskiego

pod hasłem:

"Karta do bankomatu - na 100 lecie Banku Polskiego"

Organizatorem konkursu jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

oraz PKO Bank Polski O/2 w Radomiu

Cel konkursu:

- rozwijanie umiejętności plastyczno - technicznych i umożliwienie osiagnięcia sukcesu;

- rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności;

- pielęgnowanie tradycji - uczczenie 100 rocznicy powstanie PKO Banku Polskiego

- promocja oszczędzania i przedsiębiorczości oraz PKO Banku Polskiego

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,
w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

Zasady konkursu:

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I - uczniowie klas I - III

- kalegoria II - uczniowie klas IV - VI

Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu karty do bankomatu.

Praca powinna być wykonana w formacie A4 /kartka z bloku technicznego/

dowolną techniką plastyczną/płaską, dwustronną, bez użycia materiałów sypkich i plasteliny/

i musi zawierać dowolny element SKO lub PKO.

Warunki uczestnictwa:

- praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu;

- każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię, nazwisko uczestnika, klasę,

nazwę i dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna SKO;

- każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac;

- każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska

oraz nazwy jego szkoły na stronie internetowej i blogu organizatora;

- udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorwi prawa

do publicznej prezentacji zgłoszonych prac, które przechodzą na własność organizatora.

Prace należy przesłać na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

Natolin 59

26-613 Radom 15

gm. Jedlnia Letnisko

woj. mazowieckie

z dopiskiem "Konkurs SKO"

Termin składania prac - 7 lutego 2019 r.

/decyduje data stempla pocztowego/

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 lutego 2019 r.

img

 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

Komisja wyłoni po trzech laureatów w każdej kategorii /I, II, III miejsce/.

Komisja może przyznać również po dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiatkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe

ufundowane prze PKO Bank Polski.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Lista laureatów konkursu oraz ich prace zostaną opublikowane

na stronie szkoły i blogu SKO - Natolin

https://wwwszkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

w dniu 11-12 lutego 2019 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie

opiekunki SKO:

Anna Suchowska

Paulina Szwarc - Szczepanik

 

img

145
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 9
  • 0
Komentarze