SKO SP5 Bytów

SKO SP5 Bytów

Witamy na blogu Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie. W naszej szkole po reaktywacji działamy od 2001 roku. Pokażemy i opiszemy tutaj nasze działania powiązane z życiem szkoły. Zapraszamy do czytania naszego bloga.
22.09.2013

Akcja Segregacja

KONKURS PLASTYCZNY

Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza Ogólnopolski konkurs pod nazwą "AKCJA SEGREGACJA" organizowany przez Bank PKO BP. Konkurs skierowany jest także do uczniów naszej szkoły. W Konkursie, mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia, których opiekunowie prawni prześlą podpisaną zgodę na wzięcie udziału w Konkursie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Na prace czekamy do 15 października 2013 roku. Można oddać wychowawcy klasy.

WYCIĄG Z REGULAMINU

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej plakat promujący segregację śmieci w najbliższej okolicy autora, hasło Konkursu brzmi: „Akcja segregacja”, prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie, musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

2) technika pracy: dowolna technika plastyczna;

3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.;

4) format pracy: od A4 do A3.

1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie przygotowaną Pracę („Praca”). Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne – zgłoszenie jednej Pracy przygotowanej przez grupę Uczestników nie będzie przyjęte do Konkursu.

2. Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

1) imię i nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa, do której zgłaszana jest Praca oraz adres zamieszkania;

2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) Uczestnika;

3) adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika;

4) oraz podpisane oświadczenie:

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla czytelników ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu, a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie SKO https://www.pkobp.pl/dzieci-uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/konkurs-w-brawo-bank/. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora..……………………… (podpis opiekuna).

Te informacje mogą być wydrukowane i doklejone do pracy na odwrocie.

3. Prace nie opisane w powyższy sposób nie będą podlegały ocenie.

4. Organizator nie zwraca nadesłanych do Konkursu Prac. Prace zwycięzców przechodzą na własność Organizatora z chwilą wydania Nagrody.

5. Prace należy wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na następujący adres Organizatora:

 

PKO Bank Polski S.A.

Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Akcja segregacja”

0
Dodaj Komentarz
USUŃ