REGULAMIN KONKURSU „SKO Blog miesiąca"

 

§ 1.

Regulamin

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu pod nazwą „SKO Blog Miesiąca” organizowanego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Organizator – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadającą numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł,
 2. SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy szkołach, dla których Organizator prowadzi rachunki SKO,
 3. Szkoła – szkoła podstawowa lub zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowana przez jej dyrektora.
 4. Opiekun SKO – pracownika Szkoły wskazanego przez dyrektora Szkoły do zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunkach SKO Konto dla Ucznia, SKO Konto dla Szkoły oraz SKO Konto Plan Szkoły,
 5. Serwis – serwis internetowy pod domeną www.SzkolneBlogi.pl,
 6. Blog - kronikę elektroniczną prowadzoną przez Opiekuna SKO funkcjonującą w Serwisie,
 7. Prowadzący Blog - nauczyciela będącego Opiekunem SKO i prowadzącego Blog,
 8. Konkurs – konkurs pod nazwą „SKO Blog Miesiąca” organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie,
 9. Zgłoszenie – przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 10. Uczestnik – Szkołę, w której działa SKO, reprezentowaną przez Prowadzącego Blog,
 11. Praca Konkursowa – przedmiot Konkursu podlegający ocenie Komisji Konkursowej,
 12. Komisja Konkursowa – powołaną przez Organizatora komisję w składzie minimum 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora, dokonującą wyboru Laureatów, czuwającą nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizującą wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania w związku z organizacją Konkursu,
 13. Laureaci – zwycięzców Konkursu, tj. Uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 14. Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody (§8 Regulaminu).

 

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest w szczególności propagowanie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach założeń SKO prowadzonego przez Organizatora oraz promowanie postaw współpracy w grupie.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Komunikaty o Konkursie publikowane będą w Serwisie.
 5. Regulamin dostępny będzie w trakcie trwania Konkursu w Serwisie.
 6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.
 7. Istotą Konkursu jest nagrodzenie Uczestników Nagrodami przewidzianymi w Konkursie, których Prace Konkursowe zyskają największe uznanie Komisji Konkursowej, na warunkach opisanych Regulaminem (§5 Regulaminu).

 

§4

Termin

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i przeprowadzony zostanie w 9 (dziewięciu) kolejnych, niezależnych od siebie etapach zwanych dalej „Etapami”:
  1. Etap 1 – w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.
  2. Etap 2 – w okresie od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.
  3. Etap 3 – w okresie od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
  4. Etap 4 - w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.
  5. Etap 5 - w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r.
  6. Etap 6 - w okresie od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r.
  7. Etap 7 - w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
  8. Etap 8 - w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r.
  9. Etap 9 - w okresie od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
 2. W Konkursie biorą udział wyłącznie Blogi Uczestników prowadzone w okresie trwania Konkursu na zasadach określonych w §5 ust. 1 Regulaminu.

§5

Warunki udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez akceptację Regulaminu w formularzu rejestracji do Serwisu.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki:
  1. Dokonać rejestracji Bloga w Serwisie i otrzymać akceptację jego założenia przez Organizatora. Jeden Uczestnik może prowadzić jednego Bloga.
  2. Opisywać na Blogu prawdziwe wydarzenia związane z realizacją SKO w danej Szkole.
  3. Zamieścić na Blogu podczas trwania danego Etapu określonego w §4 ust. 1 Regulaminu minimum 5 wpisów, których celem jest promocja idei przedsiębiorczości, oraz propagowanie działań związanych z programem SKO.
  4. Działające przy szkole SKO musi posiadać rachunek SKO Konto dla Szkoły prowadzony przez Organizatora. Wyjątek stanowią szkoły ponadpodstawowe dla których prowadzona jest książeczka oszczędnościowe dla Szkolnej Kasy Oszczędności z wkładem płatnym na żądanie, które zarejestrowane zostały w Serwisie do dnia 30 września.2013 r.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, a tym samym Blog z Konkursu, w przypadku gdy wpisy na Blogu:
  1. nie są wynikiem osobistej twórczości Prowadzącego Blog,
  2. naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego m.in. wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierają treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
  3. wpisy nie są zgodne z prawdą, a opisywane zdarzenia nie miały miejsca w rzeczywistości,
  4. łamią zasady Netykiety (zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie),
  5. nie są tematycznie powiązane z serwisem.

 

§6

Przebieg konkursu

 1. Blogi oceniane są na podstawie „Rankingu najbardziej lubianych Blogów”, w którym pozycja uzależniona jest od  liczby ocen „podoba mi się” przyznanych przez internautów odwiedzających dany Blog. Ranking ten tworzony jest w oparciu o mechanizm zliczania przyznanych głosów.
 2. W każdym z Etapów, o których mowa w §4 Regulaminu, spośród 10 Blogów, które zdobyły największą liczbę głosów w „Rankingu najbardziej lubianych blogów” i nie zostały nagrodzone w poprzednich Etapach wyłonieni zostaną 3 Laureaci.
 3. W przypadku gdy, któryś spośród 10 Blogów, które zdobyły największą liczbę głosów w „Rankingu najbardziej lubianych blogów” i nie został jeszcze nagrodzony w poprzednich Etapach nie spełni kryteriów opisanych w §5 Regulaminu, ocenie Komisji Konkursowej podlegać będzie odpowiednio kolejny Blog z ww. rankingu.
 4. Wyłonienia Laureatów na każdym z Etapów (spośród 10 Blogów o największej liczbie punktów w rankingu, o którym mowa w ust. 1-3) dokona Komisja Konkursowa w zależności od liczby punktów otrzymanych w związku z oceną Bloga przeprowadzoną w oparciu o następujące kryteria:
  1. oryginalność i różnorodność przedstawionych na Blogu działań edukacyjnych związanych z działalnością SKO – 0-10 pkt,
  2. pomysłowość w zbieraniu środków na SKO – 0-10 pkt,
  3. promocja SKO i współpraca ze społecznością lokalną – 0-10 pkt.

  4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30.


 5. Na każdym z Etapów Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo maksymalnie 3 wyróżnienia w postaci zestawu upominków - gadżetów promocyjnych z logo SKO dla Uczestników, spoza grona Laureatów, danego Etapu, którzy wykazali się szczególną aktywnością w zakresie promowania idei przedsiębiorczości oraz programu SKO.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru mniejszej liczby Laureatów (w tym również możliwość nieprzyznania żadnej nagrody na danym Etapie), w przypadku gdy wpisy na Blogach biorących udział w konkursie nie spełnią kryteriów opisanych w §5 ust.1 Regulaminu.
 7. Uczestnikom, którzy zostali Laureatami oraz reprezentującym ich osobom Prowadzącym Blog na poszczególnych Etapach przyznane zostaną nagrody rzeczowe, o których mowa w §8 ust.2 oraz ust. 3 Regulaminu.

 

§7

Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa powołana zostanie przez Organizatora spośród pracowników Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu:
  1. dokonanie oceny Blogów pod kątem zgodności wpisów z postanowieniami Regulaminu,
  2. dokonanie oceny Blogów w oparciu o kryteria, o których mowa w §6 ust. 4 Regulaminu,
  3. wyłonienie Laureatów oraz przyznanie wyróżnień po każdym z jego Etapów,
  4. ogłoszenie wyników Konkursu po każdym z jego Etapów,
  5. rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników,
  6. podejmowanie decyzji o wykluczeniu Uczestnika stosownie do § 5  Regulaminu.

 

§8

Nagrody oraz termin i sposób ogłaszania wyników

 1. W Konkursie na każdym z jego Etapów przyznane zostaną nagrody o charakterze rzeczowym:
  1. Indywidualne dla Prowadzącego Blog reprezentującego zwycięską szkołę.
  2. Dla Szkół reprezentowanych przez Prowadzących Blogi będących Laureatami.
  3. Dodatkowo Uczestnikom mogą zostać przyznane wyróżnienia w postaci zestawu upominków, o których mowa w  §6 ust. 5 Regulaminu.
 2. Nagrodą indywidualną dla każdego Prowadzącego Blog reprezentującego zwycięską szkołę są bony podarunkowe o wartości 500 zł. Nagrody są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
 3. Dla każdej szkoły, reprezentowanej przez Prowadzącego Blog, będącego Laureatem danego Etapu nagrodą jest laptop o przekątnej monitora nie mniejszej niż 15,6”, pojemności dysku nie mniejszej niż 320GB i zainstalowanej pamięci RAM nie mniejszej niż 2048 MB.
 4. Nagrody, o których mowa w §8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu nie podlegają zamianie na inne nagrody. W ich miejsce nie mogą zostać także wypłacone środki pieniężne.
 5. Wyłonienie Laureatów każdego Etapu nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia danego Etapu.
 6. Ogłoszenie wyników i lista Laureatów opublikowane zostaną w Serwisie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od daty wyłonienia Laureatów.
 7. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia zgłaszania reklamacji, o czym mowa w §10 Regulaminu. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane przez Uczestników przy rejestracji Blogów.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia zgłaszania reklamacji do wyników danego Etapu na koszt Organizatora konkursu.

 

§ 9

Dane osobowe

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Prowadzącego Blog na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Prowadzący Blog wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika oraz/lub Laureata, w szczególności w Serwisie jak również zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail.
 2. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane Uczestników zbierane w związku z Konkursem będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu publikacji listy Laureatów oraz dystrybucji Nagród.
 4. Zebrane w Konkursie dane mogą być udostępniane na zasadach i w trybie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).
 5. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest niezbędne do ustalenia listy Laureatów oraz dystrybucji Nagród.

 

§ 10.

Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację w terminie 21 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, o której mowa w §8 Regulaminu, na skrzynkę adres e-mail: szkolneblogi@pkobp.pl.
 2. Skargi lub reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia Uczestnika.
 3. Do złożonej skargi lub reklamacji Uczestnik powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.
 4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku drogą e-mailową na adres, z którego wpłynęła skarga lub reklamacja albo w inny sposób określony przez Uczestnika.
 5. Organizator rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi w podanym terminie, Organizator poinformuje Uczestnika o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
 6. Niezależnie od procedury reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.